PRIVACY & DOSSIERVOERING Versie mei 2018


Dit is de privacyverklaring van MIJN MOMENT coaching en asinotherapie ingeschreven bij de KvK te Roermond onder nummer 58416153 door Marielle Colen, Stevensweg 10 te Bocholtz (bereikbaar onder nr 06-49688898 of mejcolen@gmail.com). MIJN MOMENT kan deze privacyverklaring aanpassen. Deze versie is gemaakt in mei 2018. In deze privacyverklaring wil MIJN MOMENT heldere en transparante informatie geven over hoe MIJN MOMENT omgaat met jouw persoonsgegevens.


Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die in verband gebracht kunnen worden met jou. Je deelt persoonsgegevens met MIJN MOMENT omdat je begeleiding krijgt.

Privacy waarborgen.


MIJN MOMENT gaat uiterst zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. MIJN MOMENT houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat MIJN MOMENT in ieder geval jouw persoonsgegevens verwerkt met het doel waardoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.


Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

MIJN MOMENT maakt een dossier (papieren en digitaal) van jou aan over de begeleiding die je ontvangt. Wanneer je een (zorg)overeenkomst met MIJN MOMENT tekent voor begeleiding geef  je toestemming om dit dossier aan te maken.

Welke bijzondere of gevoelige persoonsgegevens


Gegevens worden zowel op papier als digitaal bewaard in een papieren en elektronisch cliëntendossier middels een beveiligde USB Stick.  Het papieren dossier en het digitale dossier krijg je echter mee naar huis. Dit blijft NIET in het bezit van MIJN MOMENT.

Hierin staan de volgende gegevens:

•  Persoonlijke gegevens, zoals voornaam en achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer en emailadres.

•  De hulpvragen waarmee men bij aanvang is gekomen (eventueel samen met de gemeente (WMO) opgesteld)

•  Het plan van aanpak.  

•  Evaluatieverslagen waarin beschreven staat welke hulp er is verleend en wat de resultaten daarvan zijn: evaluatie- of eindverslagen

•  Informatie van anderen, bijvoorbeeld medische gegevens of schoolgegevens.


Telkens bij een evaluatie en het maken van een factuur neem je de stick mee en wordt vandaar uit gewerkt. Zodoende blijft geen digitale info bij MIJN MOMENT staan.


Waarom persoonsgegevens nodig

Bovenstaande gegevens zijn noodzakelijk voor een professionele uitvoering van de begeleiding. Alleen je voornaam, email adres en telefoonnummer zal bij MIJN MOMENT blijven omdat dit noodzakelijk is voor contactmomenten en het afhandelen van de betaling.

Rechten

•  je hebt het recht om het dossier op je USB stick in te zien; kopieën van gegevens uit het dossier te krijgen.

•  het recht om de persoonsgegevens die MIJN MOMENT verwerkt te wijzigen indien deze feitelijk onjuist zijn.

•  het recht op beperking van de verwerking: het recht om MIJN MOMENT  te vragen om het gebruik van je persoonsgegevens te beperken.

•  het recht op een menselijke blik bij besluiten die over jou gaan (profilering).

•  het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

•  het recht op geheimhouding (geheimhoudingsplicht van de hulpverlener).

•  het recht op dataportabiliteit (dit gebeurt door het overhandigen van papieren en digitale gegevens aan jou). Het recht om de door jou aan MIJN MOMENT aangeleverde persoonsgegevens over te dragen in een digitaal gang- baar formaat zoals Word of Xls.

•  het recht op vergetelheid: Het recht om online ‘vergeten’ te worden


Inzage in je persoonsgegevens

Als je 12 jaar of ouder bent mag je het dossier zelf lezen en de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) (als de jongere nog geen 16 jaar is) en eventueel de gezinsvoogd.


Je hebt ten allen tijden inzage in je persoonsgegevens middels je papieren dossier en je USB dossier. Mocht je dit samen met MIJN MOMENT willen bespreken dan kun je daarvoor een afspraak maken.

Delen met derden


De door jou verstrekte informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij jij (ouders/wettelijke vertegenwoordigers en/of jongeren vanaf 12 jaar) er uitdrukkelijk toestemming voorgeeft. Daarvoor zal ik een toestemmingsverklaring laten ondertekenen.


Bewaartermijn

Na afsluiting van de coaching/hulpverlening blijven gegevens (zoals rapportages en overeenkomsten) bij jou. Ze worden niet bewaard bij MIJN MOMENT. Voor de financiële administratie is MIJN MOMENT verplicht om enkele gegevens te bewaren voor een termijn van 7 jaar (te denken valt aan facturen).

Beveiliging


MIJN MOMENT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang e.d. tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mejcolen@gmail.com.

Klachtenregeling


MIJN MOMENT wil graag dat haar cliënten tevreden zijn over de begeleiding die ze ontvangen. En staat daarom open voor commentaar en klachten, zodat MIJN MOMENT ervan kan leren en verbeteren.KLACHTENREGELING


BEN JE NIET TEVREDEN OVER DE ONTVANGEN COACHING/BEGELEIDING VAN MIJN MOMENT?

MIJN MOMENT wil graag dat haar cliënten tevreden zijn over de coaching/begeleiding die ze ontvangen. En staat daarom open voor commentaar en klachten, zodat MIJN MOMENT ervan kan leren en verbeteren.

Ben je niet tevreden, vertel het dan. Dit kan schriftelijk of mondeling.

Komen we er niet samen uit, dan kun je de coaching/begeleiding beëindigen.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van de persoonsgegevens dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.